Quản lý trang

Các trang chủ yếu dành cho nội dung tĩnh, không có dữ liệu. Bạn có thể vô số các trang ví dụ như, trang chủ, trang liên hệ hoặc trang giới thiệu.

Tại menu bên tay trái, chọn Trang -> Thêm trang mới

Giống như khi làm việc với bài viết, đối với quản lý trang bạn làm tương tự.

Khung soạn thảo bên trái, bạn thêm tiêu đề, nội dung (có thể sử dụng trình dựng web để xây dựng trang).

Menu bên phải để cài đặt các thuộc tính trang.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top